035-6982930 info@margamelerna.nl

Studio Melerna

voor Zangles en/of Alexandertechniek

PRIVACY VERKLARING STUDIO MELERNA

Als Studio Melerna vind ik het belangrijk dat de privacy van mijn leerlingen en geïnteresseerden goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met persoonsgegevens.

Download de privacy verklaring als pdf document.

Als u vragen heeft over de privacyverklaring dan kunt hiermee terecht bij Marga Melerna. U kunt ontact opnemen via onderstaande contactgegevens:

1. CONTACTGEGEVENS

Studio Melerna
E-mail: info@margamelerna.nl
Website: https://www.margamelerna.nl
Adres: Wielewaallaan 29
1403 BW Bussum
Telefoon: 035-6982930

2. DEFINITIES

In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk: Studio Melerna

Leerling: iemand die les volgt in de Alexander Techniek bij de praktijk

Geïnteresseerde: iemand die interesse heeft getoond in de activiteiten van de praktijk

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 AVG)

3. TOEPASSELIJKHEID

De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op leerlingen en geïnteresseerden.

4. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als de betrokkene er voor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken, dan is de praktijk niet in staat de doelen van de gegevensverwerking uit te voeren.

De navolgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Informatie over de lessen

5. DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Inschrijving als leerling van de praktijk
Het afhandelen van betalingen
Het bijhouden van de administratie
Verzenden van de nieuwsbrief van de praktijk
Om de voortgang van de lessen bij te houden
Om contact op te nemen met leerlingen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

6. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

De praktijk gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
De praktijk legt een geheimhoudingsverplichting op aan haar medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van activiteiten van de praktijk;
Gegevens van een leerling of geïnteresseerde worden zonder toestemming van de betrokkene, niet gedeeld met anderen.
Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van de uitvoering van de doelen zoals omschreven onder de bovenstaande kop ‘doel en grondslag gegevensverwerking’.
Met bedrijven die in opdracht van de praktijk uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (verwerkingsverantwoordelijke).

7. BEWAARTERMIJN

De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de lessen worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd uit de administratie van de praktijk. In het kader van de fiscale boekhoud- en administratieplicht (artikel 52 AWR) worden fiscale gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de lessen bewaard. Informatie over de inhoud van de lessen wordt maximaal 5 jaar bewaard na beëindiging van de lessen, om de continuïteit van de lessen te waarborgen indien deze op een later moment worden voortgezet. Deze informatie zal niet herleidbaar zijn naar de leerling.

8. RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen via ons e-mail-adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

9. INFORMATIEBEVEILIGING

De praktijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer: (a) het gebruik van wachtwoorden op computers; (b) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen; (c) het bewaren van papieren gegevens in een kluis; Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

10. WIJZIGINGEN

De praktijk kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website informeren.

11. KLACHTEN

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met ons bespreken. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend via e-mail. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link.

 

 

Studio Melerna
Wielewaallaan 29
1403 BW Bussum
T: 035-6982930
KvK 32162724

Aangesloten bij:

alexander techniek

Aangesloten bij:

Connect:

Studio Melerna